Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 
Start KOnZ ZG PTTK Regulamin Regulamin Komisji Opieki Nad Zabytkami Zarządu Głównego PTTK
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 


Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1


Niniejszy regulamin, uchwalony przez Zarząd Główny PTTK na podstawie art. 28 ust.2 pkt. 8 Statutu PTTK, określa zakres i tryb działania, organizację i zasady tworzenia Komisji Opieki nad Zabytkami Zarządu Głównego PTTK, zwanej dalej Komisją.


§2


Niniejszy regulamin opracowała Komisja na podstawie regulaminu wzorcowego komisji, rad i zespołów ZG PTTK, uchwalonego przez Zarząd Główny PTTK Uchwałą nr 2/XVI/05 z dnia 1 października 2005 r. z późniejszymi zmianami.


Rozdział II
Zadania, tryb i zakres działania
§3


1. Do zakresu działania Komisji należą zagadnienia związane z realizacją celów i zadań PTTK w odniesieniu do całokształtu opieki nad zabytkami, dziedzictwa kulturowego i muzealnictwa społecznego, w szczególności fachowe doradztwo dla Zarządu Głównego, kształtowanie polityki w tych dziedzinach oraz koordynacja działalności właściwych komisji oddziałowych, zespołów ponaddziałowych oraz klubów.
2. Komisja, w ramach udzielonych pełnomocnictw, może występować w imieniu Zarządu Głównego PTTK do właściwych władz.
3.Komisja sporządza plan pracy na okres kadencji ujmując w nim zadania do realizacji. Plan pracy podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Główny.


§4


Do zadań Komisji Opieki nad Zabytkami Zarządu Głównego należy:
1.    realizowanie zadań wynikających z uchwał Walnego Zjazdu PTTK, Zarządu Głównego PTTK oraz Krajowej Narady Opieki nad Zabytkami. Inspirowanie i koordynowanie działalności oddziałowych, międzyoddziałowych i regionalnych komisji, muzeów PTTK oraz wykorzystywanie ich potencjału. Prowadzenie ewidencji powyższych jednostek organizacyjnych;
2.    przedstawianie właściwym władzom wniosków i opinii dotyczących zagospodarowania turystycznego i innych zagadnień istotnych z punktu widzenia interesów turystyki i krajoznawstwa w tym ze szczególnym uwzględnieniem społecznej opieki nad zabytkami i muzealnictwa społecznego;
3.    kształtowanie właściwych wzorców postaw i zachowań związanych z rozwojem krajoznawczym, poszanowaniem krajobrazu kulturowego i zabytków;
4.    rozwijanie wszelkich form działania związanych z ochroną środowiska przyrodniczego i kulturowego uwzględniających rozwój turystyki i krajoznawstwa;
5.    pomoc merytoryczna muzeom PTTK oraz społeczny nadzór nad przestrzeganiem przez muzea regionalne PTTK i osoby prowadzące muzea PTTK, regulaminu muzeum PTTK i przepisów prawa oraz wnioskowanie o stosowanie kar w stosunku do jednostek organizacyjnych i osób naruszających zasady prowadzenia muzeów i poszanowania oraz zabezpieczenia, ochrony zbiorów i obiektów zabytkowych będących w gestii PTTK.
6.    szkolenie, zgodnie z obowiązującymi w PTTK programami szkoleń, kadry społecznej opieki nad zabytkami, egzaminowanie i nadawanie im uprawnień oraz prowadzenie ich ewidencji, a także występowanie o nadanie uprawnień ustawowych; szkolenie kadry muzealnej muzeów społecznych.
7.    inspirowanie i prowadzenie badań i studiów, organizowanie seminariów i konferencji na tematy związane z problematyką komisji, w tym także Ogólnopolskich Zjazdów Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków i Społecznych Opiekunów Zabytków;
8.    opracowywanie i wydawanie materiałów szkoleniowych, informacyjnych i popularyzatorskich;
9.    utrzymywanie kontaktów z pokrewnymi organizacjami i instytucjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi oraz reprezentowanie w nich PTTK za zgodą Zarządu Głównego PTTK;
10. organizowanie centralnych (ogólnopolskich) imprez krajoznawczych w zakresie zainteresowań komisji lub tematów pokrewnych z innymi komisjami Zarządu Głównego PTTK;
11. wytyczanie i przedstawianie Zarządowi Głównemu PTTK kierunków działań Towarzystwa w sferze opieki nad zabytkami
12. wykonywanie innych zadań wynikających ze specyfiki działań komisji.


§5


1.    Komisja Opieki nad Zabytkami może realizować swoje zadania we współpracy z innymi organami fachowymi i jednostkami PTTK, których przedstawiciele, w zależności od potrzeb, mogą uczestniczyć w jej posiedzeniach z głosem doradczym.
2.    W przypadku gdy działalność Komisji Opieki nad Zabytkami wchodzi w zakres działania innego organu fachowego Zarządu Głównego, działania powinny być uzgodnione między nimi. Przypadki sporne rozstrzyga Zarząd Główny PTTK.
3.    Przewodniczący Komisji uczestniczy w posiedzeniach Zarządu Głównego PTTK, w przypadku omawiania spraw dotyczących działalności Komisji lub związanych z jej sferą działania.


Rozdział III
Zasady tworzenia
§6


1.    Komisja wybierana jest na krajowej naradzie w głosowaniu tajnym, w liczbie uchwalonej przez naradę,  nie większej niż 9 członków. Komisja wybierana jest na okres kadencji Zarządu Głównego PTTK. Kadencja Komisji Opieki nad Zabytkami obejmuje okres między krajowymi naradami. Do wyborów komisji mają zastosowanie zasady określone w ordynacji wyborczej stanowiącej załącznik do Statutu PTTK.
2.    Skład Komisji Opieki nad Zabytkami oraz zmiany w nim następujące w okresie kadencji podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Główny PTTK
3.    Krajową naradę zwołuje Komisja Opieki nad Zabytkami w ciągu 3 miesięcy po Walnym Zjeździe PTTK, przy czym zawiadomienia wysyłane są co najmniej na miesiąc przed terminem narady. Narada powinna się odbyć nie później niż w ciągu 6 miesięcy po Walnym Zjeździe.
4.    Prawo uczestniczenia w naradzie z głosem decydującym przysługuje delegatom wybranym w liczbie i na zasadach określonych w regulaminie wyborczym uchwalonym przez Komisję i zatwierdzonym przez Zarząd Główny PTTK. Z głosem doradczym uczestniczą w naradzie przedstawiciele władz naczelnych PTTK i zaproszeni goście.


§7


1.    Krajowa narada dokonuje oceny działalności komisji oraz ustala kierunki jej działalności na okres kadencji.
2.    Uchwały krajowej narady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy wybranych delegatów.
3.    Uchwały krajowej narady podawane są do wiadomości Zarządu Głównego PTTK.


§8


Oprócz krajowej narady, komisja może organizować roczne lub okresowe narady sprawozdawcze oraz inne spotkania, których zadaniem jest analizowanie działalności PTTK w dziedzinie właściwej dla komisji.


Rozdział IV
Organizacja i tryb pracy komisji
§9


1. Komisja Opieki nad Zabytkami wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczących i sekretarza, przy czym wybór przewodniczącego odbywa się w sposób tajny.
2. Komisja ma prawo kooptować w głosowaniu tajnym nowych członków na zwolnione w okresie kadencji miejsca w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu pochodzącego z wyboru. Przy kooptacji członków obowiązują przepisy jak przy wyborze nowych członków Komisji, określone w regulaminie wyborczym komisji, zatwierdzonym przez Zarząd Główny PTTK.


§10


Komisja może działać bezpośrednio lub przez powołane przez siebie podkomisje lub zespoły. Członkami zespołów mogą być także osoby nie będące członkami komisji.


§11


1.    Zebrania komisji zwoływane są przez przewodniczącego lub osobę przez niego upoważnioną, w miarę potrzeb wynikających z zadań i specyfiki działania, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku. O terminie i porządku obrad zebrania należy powiadomić Zarząd Główny.
2.    Prawo zwoływania zebrania komisji przysługuje również Zarządowi Głównemu PTTK.
3.    Uchwały komisji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności conajmniej połowy członków. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania. Uchwały komisji przekazywane są Zarządowi Głównemu PTTK.
4.    Zebrania komisji są protokołowane, zaś dokumentacja ich działalności jest przechowywana w biurze Zarządu Głównego PTTK a następnie archiwizowana.
5.    Obsługę biurową komisji, rad i zespołów zapewnia Biuro Zarządu Głównego PTTK.


§12


1. Zarządowi Głównemu PTTK przysługuje prawo uchylenia uchwał komisji jeżeli są sprzeczne z przepisami prawa, Statutem PTTK, niniejszym regulaminem lub interesami PTTK.
2.    Zarządowi Głównemu PTTK przysługuje prawo zawieszania lub odwoływania członka komisji, jeżeli jego działalność jest sprzeczna z przepisami prawa, Statutem PTTK, niniejszym regulaminem lub interesami PTTK.
3.    Zarządowi Głównemu PTTK przysługuje prawo zawieszania lub odwoływania komisji jeżeli ich działalność jest sprzeczna z przepisami prawa, Statutem PTTK, niniejszym regulaminem lub jasno sprecyzowanymi interesami PTTK. W przypadku odwołania komisji Zarząd Główny zwołuje w ciągu trzech miesięcy od daty odwołania krajową naradę celem wyboru nowej komisji.


§13


Komisja działa w oparciu o środki finansowe w ramach budżetu Zarządu Głównego PTTK oraz może korzystać ze środków przyznanych PTTK na zadania zlecone w tym także ze środków UE.


§ 14


Komisja Opieki nad Zabytkami Zarządu Głównego używa pieczęci firmowych podłużnych z napisem: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Główny Komisja Opieki nad Zabytkami oraz informacjami teleadresowymi.


§15


1.    Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Głównego PTTK.
2.    W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa, Statutu PTTK i Regulaminu Zarządu Głównego PTTK.


§ 16


Regulamin niniejszy, zatwierdzony uchwałą Zarządu Głównego PTTK nr 140/XVII/2010 z 16 października 2010 roku, wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

icon Regulamin KOnZ ZG PTTK (57 kB)